Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave “Službene novine Federacije BiH”, broj 19/03I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom osnivaju se federalna ministarstva, federalne uprave i federalne ustanove Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), utvrđuje njihov djelokrug i uređuju druga pitanja od značaja za njihovu organizaciju i funkcionisanje.

Član 2.

Poslove uprave iz okvira nadležnosti Federacije vrše federalna ministarstva, federalne uprave i federalne ustanove predviđene ovim zakonom.Sva ministarstva su dužna obavljati svoje poslove u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine.

Član 3.

U federalnim ministarstvima, federalnim upravama i federalnim ustanovama konstitutivni narodi i grupa ostalih bit će proporcionalno zastupljeni, u skladu sa Amandmanom LII na Ustav Federacije.

II - FEDERALNA MINISTARSTVA, FEDERALNE UPRAVE I FEDERALNE USTANOVE

1. Federalna ministarstva

Član 4.

Federalna ministarstva su:1. Federalno ministarstvo odbrane-Federalno ministarstvo obrane,
2. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova,3. Federalno ministarstvo pravde,
4. Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija,5. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,
6. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija,7. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,
8. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica,9. Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata,
10. Federalno ministarstvo zdravstva,11. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke,
12. Federalno ministarstvo kulture i sporta,13. Federalno ministarstvo trgovine,
14. Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša,15. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
16. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta.

Član 5.

Federalno ministarstvo odbrane - Federalno ministarstvo obrane vrši upravne, stručne i komandno-štabne poslove koji se odnose na ostvarivanje funkcije Federacije u oblasti odbrane utvrđene ovim i drugim federalnim zakonima i drugim propisima, i to: uređivanje, razvoj, izgradnju i funkcionisanje sistema odbrane u Federaciji; osigurava izvršenje federalnih zakona i drugih propisa u oblasti odbrane; priprema koncepcijsko-strategijska dokumenta za izgradnju sistema odbrane u Federaciji; vođenje vojne evidencije, regrutovanje, upućivanje regruta na odsluženje vojnog roka; popunu i mobilizaciju Vojske Federacije; popunu vojnim obveznicima državnih organa, civilne zaštite, preduzeća i drugih pravnih lica; upravni i organizacijski poslovi i zadaci Vojske Federacije; izrada i provođenje plana organizovanja, razvoja, finansiranja i opremanja Vojske Federacije; upravljanje i korištenje sredstvima namijenjenim za potrebe Vojske Federacije; planiranje, koordiniranje, istraživanje i razvoj, proizvodnja, remont, ispitivanje, verifikacija, kontrola, standardi, uvoz i izvoz naoružanja i vojne opreme za potrebe Vojske Federacije; obezbjeđenje, čuvanje i zanavljanje proizvoda posebne namjene; procjena ugroženosti teritorije Federacije; kriteriji za raspoređivanje i popunu vojnim obveznicima i materijalnim sredstvima Oružanih snaga Federacije i drugih subjekata odbrane; ratna i mirnodopska formacija, organizacija i brojčani sastav Vojske Federacije; organizacija, opremanje i obučavanje kurirsko-pozivarske službe; udžbenici i druga literatura u oblasti odbrane; uskladištenje, čuvanje i održavanje naoružanja i vojne opreme, te zaštita materijalnih sredstava i objekata u Vojsci Federacije; organizacija istraživanja za potrebe, odbrane i osnivanje naučnoistraživačkih ustanova u oblasti odbrane; geo- detski, fotogeometrijski i kartografsko-reprodukcijski poslovi od interesa za odbranu; premjer i aviosnimanje objekata i teritorija, topografski planovi i karte za potrebe odbrane i vojni katastar; veze, protivelektronska borba i kriptozaštita Vojske Federacije i organa Federacije; pripreme za odbranu državnih organa, preduzeća i drugih pravnih lica; obučavanje građana za potrebe odbrane; plan odbrane Federacije, kantona i općina; naučni i drugi projekti od interesa za odbranu koji se izvode na teritoriji Federacije sa stranim ili domaćim fizičkim ili pravnim licima; inspekcijski nadzor sistema odbrane; mjere sigurnosti i zaštite odbrambenog sistema i tajnih podataka odbrane; uređenje teritorije od značaja za odbranu; ratne lokacije organa Federacije; pravna zaštita imovine i imovinsko-pravnih interesa Ministarstva i Vojske Federacije; prvostepeni i drugostepeni upravni postupak u oblasti odbrane Federacije; predlaganje lica za imenovanje na dužnost vojnih atašea; drugi poslovi i zadaci u oblasti odbrane u skladu sa zakonom i drugim propisima Federacije i Bosne i Hercegovine.U sastavu Federalnog ministarstva odbrane - Federalnog ministarstva obrane je Vojska Federacije.
Za obavljanje komandno-štabnih poslova u Federalnom ministarstvu odbrane - Federalnom ministarstvu obrane osniva se Zajednička komanda Vojske Federacije.

Član 6.

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblasti unutrašnjih poslova, i to: zaštitu ustavnog poretka i sprečavanje nasilnog ugrožavanja tog poretka i sigurnosti Federacije; zaštitu života i lične sigurnosti građana; sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela; pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih djela; održavanje javnog reda i mira; osiguranje određenih ličnosti i objekata; kriminalističko-tehničko vještačenje; sigurnost saobraćaja na putevima; boravak i kretanje stranaca u skladu sa Zakonom o imigraciji i azilu Bosne i Hercegovine; putne isprave; protivpožarnu zaštitu; promet, prijevoz i uskladištenje opasnih materija; organiziranje, naoružanje, opremanje, osposobljavanje i usavršavanje aktivnog i rezervnog sastava policije; utvrđivanje i organiziranje funkcionalnih sistema veza ovog ministarstva; lične karte; lično ime, prijavljivanje prebivališta i boravišta građana; federalno državljanstvo; matične knjige; jedinstveni matični broj građana; registrovanje motornih vozila i vozačke dozvole; nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije; održavanje javnih skupova; školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje kadrova za potrebe organa za unutrašnje poslove; naučnoistraživačke poslove iz okvira djelatnosti policije; pružanje pomoći radi otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzrokovane elementarnim nepogodama i epidemijama i vrši druge poslove utvrđene zakonom i u saradnji sa drugim policijskim strukturama u Bosni i Hercegovini u skladu sa propisima Bosne i Hercegovine i Federacije.U sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova nalazi se Federalna uprava administracije i Federalna uprava policije koje vrše upravne i druge stručne poslove utvrđene zakonom.

Član 7.

Federalno ministarstvo pravde vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na: ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblastima, a naročito pravosudnih institucija i uprave; upravnog nadzora nad radom pravosudne uprave i federalnih tijela uprave; pružanje pomoći u edukaciji sudija i tužilaca; udruživanje u političke organizacije i udruženja građana; oblast kancelarijskog poslovanja; upravni nadzor i izvršenje krivičnih sankcija. Federalno ministarstvo pravde vrši upravne poslove koji ne spadaju u djelokrug drugog organa uprave Federacije.U sastavu Federalnog ministarstva pravde nalazi se Zavod za javnu upravu.
Zavod za javnu upravu vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave sa ciljem da se unaprijedi njihov rad i organizacija i osigura efikasno rukovođenje; uvođenje savremenih tehničkih metoda i sredstava rada u organe i tijela uprave (informatičko- dokumentacioni sistem); uređivanje načina ostvarivanja prava i dužnosti službenika i namještenika iz radnih odnosa, plaća i drugih naknada u općim aktima ministarstva i drugih tijela federalne uprave, te saradnja sa nadležnim sindikatom u odnosu na rješavanje tih pitanja; organizovanje stručnog obrazovanja i usavršavanja službenika; izgradnja sistema lokalne samouprave; izbornog sistema, političko-teritorijalne organizacije Federacije i izrada odgovarajućih propisa u tim pitanjima; izdavanje publikacija iz oblasti prava; razvijanje saradnje sa odgovarajućim međunarodnim organizacijama u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, kao i lokalnim tijelima vlasti i njihovim asocijacijama u pitanjima iz svoje nadležnosti i druge poslove vezane za oblast javne uprave.

Član 8.

Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblasti financija, i to: porezni sistem i poreznu politiku; praćenje ostvarivanja politike i mjera u oblasti deviznog sistema u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj 1/97), carina, uvoznih dažbina, kreditnog i bankarskog sistema; sistem finansijskog poslovanja (papiri od vrijednosti i sanacija); obračunski sistem (računovodstvo, knjigovodstvo i bilansi); sistem osiguranja imovine i lica; sistem taksa; doprinosa i drugih dažbina i igara na sreću; sistem finansiranja javne potrošnje; izrada i izvršenje Budžeta Federacije i godišnje obračune Budžeta Federacije, nadzor nad izvršenjem Budžeta, budžetska inspekcija, trezorsko poslovanje; upravljanje novčanim tokovima; dnevno praćenje novčanih sredstava; obaveze i potraživanja i utvrđivanje dinamike praćenja i planiranja osiguranja nedostajućih sredstava; koncentracija finansijskih sredstava radi osiguranja finansijskog tržišta; javni dug i njegovo servisiranje; kontrola ostvarivanja Budžeta Federacije i druge poslove utvrđene zakonom.U sastavu Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija su: Porezna uprava, Carinska uprava i Finansijska policija.
Porezna uprava vrši upravne i druge stručne poslove utvrđene zakonom.Carinska uprava vrši upravne i druge stručne poslove utvrđene zakonom.
Finansijska policija vrši upravne i druge stručne poslove utvrđene zakonom.

Član 9.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblastima energije, rudarstva, geoloških istraživanja i industrije, praćenje privređivanja i ekonomskog položaja privrednih subjekata i koordinacija i implementacija projekata od značaja za Federaciju u oblastima za koje je nadležno; kreiranje energetske politike i geoloških istraživanja, inspekcijski nadzor nad elektroener- getskim objektima i postrojenjima, nad postrojenjima pod pritiskom, inspekcijski nadzor pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina i druge poslove utvrđene zakonom.U sastavu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije je Zavod za mjeriteljstvo i Zavod za geologiju.
Zavod za mjeriteljstvo vrši stručne i organizacione poslove iz oblasti mjeriteljstva u Federaciji; donosi tehničke propise o verifikaciji mjerila; vrši ispitivanje i verifikaciju mjerila; osniva odgovarajuće centre za verifikaciju i nadzor mjerila; učestvuje u ostvarivanju, čuvanju, održavanju i upotrebi etalona i referentnih materijala; obavlja etaloniranje i sljedivost etalona i referentnih materijala, vodi odgovarajuće registre na području Federacije; vrši mjeriteljski nadzor nad upotrebom mjerila i označavanjem pakovanih proizvoda; vrši neposrednu kontrolu predmeta od plemenitih metala i njihovo žigosanje; sarađuje sa odgovarajućim institucijama u Bosni i Hercegovini i obavlja i druge poslove iz oblasti mjeriteljstva koji nisu u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine.Zavod za geologiju vrši istraživačke, stručno-analitičke i druge poslove iz oblasti osnovnih i regionalnih geoloških istraživanja od interesa za Federaciju, koji se odnose na naučno utvrđivanje zakonomjernosti koncentracije i razmještaja prirodnih mineralnih resursa u zemljinoj kamenoj kori, priprema geološke podloge za prostorno planiranje, podloge za izvođenje građevinskih, rudarskih i drugih aktivnosti, zatim podloge za razvoj šumarstva, poljoprivrede, vodosnabdijevanje, te razvoja urbanizacije i infrastrukturnih objekata. Prikuplja, obrađuje, sređuje i evidentira sve podatke o mineralnim resursimana na području Federacije i pruža informacije o njima zainteresovanim organima i organizacijama. Vrši izradu metodskih uputstava, standarda i normativa u oblasti geoloških istraživanja, kreira i razvija geološki informativni sistem.

Član 10.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblasti prometa i komunikacija, i to: cestovni promet i javne ceste, željeznički, vazdušni, pomorski, riječni i jezerski promet; cjevovodni promet; sigurnost cestovnog, željezničkog, vazdušnog, pomorskog, riječnog i jezerskog prometa; kontrolu letenja; telekomunikacije i poštu osim uspostavljanja i funkcioniranja zajedničkih i međunarodnih komunikacijskih uređaja; inspek- cijski nadzor u oblasti javnih cesta, cestovnog, željezničkog, vazdušnog, pomorskog, riječnog i jezerskog prometa i vrši druge poslove utvrđene zakonom.U sastavu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija je Federalna direkcija za civilnu avijaciju- Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo.
Federalna direkcija za civilnu avijaciju - Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo obavlja stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: planiranje, koordinaciju i razvoj, standardizaciju i održavanje kapaciteta aerodromskih objekata i opreme, opreme kontrole leta i vazduhoplovnih sredstava, obavljanje koordinacije avioprevoz- nika, strategiju civilnog vazduhoplovstva, aeronautičnu inspekciju, dozvole za letenje, aerodromsko rukovođenje i statistiku, sigurnost letenja, aeronavigaciju, spasilačku službu, prijem i predaju poruka, te obuku i razvoj kadrova kroz odgovarajuće institucije i preduzeća iz oblasti vazdušnog prometa.

Član 11.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politke vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene u zakonu koji se odnose na nadležnosti Federacije u oblasti: socijalne politike, rada, penzijskog i invalidskog osiguranja, i to: politku rada i zapošljavanja, radne odnose i prava iz radnog odnosa, zaštitu na radu; penzijsko-invalidsko osiguranje; međunarodne konvencije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, ugovori i bilateralni sporazumi iz oblasti rada i zapošljavanja; socijalnu sigurnost i solidarnost, zaštitu civilnih žrtava rata; zaštitu porodice, usvojenje i starateljstvo; socijalnu zaštitu i druge poslove utvrđene zakonom.

Član 12.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica vrši upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na prikupljanje i obradu podataka o izbjeglicama i raseljenim osobama, koordiniranje aktivnosti rekonstrukcije zajedno sa registriranjem i nadzorom nevladinih organizacija, stvaranje uslova za povratak raseljenih osoba u njihova mjesta stanovanja, uključujući izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i popravku kuća i drugih stambenih objekata za potrebe smještaja izbjeglica i raseljenih osoba, održavanje regionalnih centara za pomoć u obavljanju ovih aktivnosti i druge poslove utvrđene zakonom.

Član 13.

Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata - Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnosi na: utvrđivanje jedinstvene politke i pripremanje sistemskih propisa kojim se reguliraju osnovna socijalno-statusna pitanja vojnih invalida, porodica poginulih boraca i nezaposlenih boraca i boraca drugih oslobodilačkih ratova i učesnika oslobodilačih pokreta i zaštitu ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, zaštitu članova porodica poginulih, nestalih i umrlih boraca, kao i umrlih ratnih i umrlih vojnih invalida; upravni i finansijski nadzor izvršavanja zakona i drugih propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite u skladu sa Ustavom i zakonom; daje mišljenja na propise koje pripremaju drugi organi, a odnose se na socijalna-statusna prava ovih kategorija; osiguravanje sredstava za finansiranje prava propisanih federalnim zakonima i drugim federalnim propisima; utvrđuje načine isplate i usklađivanje mjesečnih novčanih primanja; izgradnju, uređenje i održavanje spomen-obilježja, grobalja boraca i stratišta nevinih žrtava; kontrolu namjenskog trošenja sredstava i vođenje propisanih evidencija iz nadležnosti ovog ministarstva.Borcima, ratnim invalidima i mirnodopskim vojnim invalidima iz stava 1. ovog člana podrazumijevaju se dosadašnji pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, pripadnici HVO i policije, kao i borci NOR-a od 1941. do 1945. godine.
Pod mirnodopskim invalidima podrazumijevaju se vojni invalidi koji su taj status stekli prilikom služenja obaveznog vojnog roka u miru.

Član 14.

Federalno ministarstvo zdravstva vrši upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblasti zdravstva, a naročito poslove koji se odnose na: provođenje politike i strategije zdravstva u cjelini; razvoj i unapređenje sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje i provođenje federalnih zakona u oblasti zdravstva; izrada programa razvoja zdravstvene djelatnosti, te donošenje planova i programa mjera zdravstvene zaštite; međuentitetska i međukantonalna saradnja u oblasti zdravstva; koordiniranje i implementiranje projekata u oblasti zdravstva od značaja za Federaciju u saradnji sa međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, a s ciljem rekonstrukcije i obnove zdravstvenog sistema; učestvovanje u implementiranju informatičkih projekata u oblasti zdravstva; osiguranje dostupnosti djelotvornim, sigurnim, kvalitetnim i ekonomičnim lijekovima i sprečavanje njihove zloupotrebe; inspekcijski nadzor iz oblasti sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i druge poslove utvrđene zakonom.U sastavu Federalnog ministarstva zdravstva je Federalna uprava za zaštitu od zračenja i radijacijsku sigurnost.
Federalna uprava za zaštitu od zračenja i radijacijsku sigurnost obavlja, stručne i upravne poslove iz oblasti zaštite od zračenja i radijacione sigurnosti utvrđene odgovarajućim federalnim zakonom.

Član 15.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke vrši upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije, koji se odnose na: predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje; pedagoške standarde i normative prostora, opreme i nastavnih sredstava za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i odgoj; nostrifikaciju i ekvivalenciju inostranih školskih svjedodžbi i diploma; stručno obrazovanje i usavršavanje nastavnog osoblja; udžbeničku literaturu za osnovno i srednje obrazovanje; naučnoistraživački rad na unapređenju odgojno-obrazovnog rada; standarde i normative za visoko obrazovanje; đački i studentski standard; razvoj naučno-istraživačke djelatnosti; zaštitu autorskog prava i intelektualne svojine; koordiniranje naučnoistraživačkih aktivnosti; razvoj naučno-istraživačkih organizacija; podsticanje fundamentalnih primijenjenih istraživanja; razvoj investicionih tehnologija i kadrova u naučnoistraživačkoj djelatnosti; praćenje inovacija, razvoja i unapređenja tehnologija i druge poslove utvrđene zakonom.

Član 16.

Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno minis- tarstvo kulture i športa vrši upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije, koji se odnose na: naučnoistraživačku djelatnost i zaštitu i korištenje kulturno-historijskog naslijeđa; muzejsku, arhivarsku, bibiliotekarsku, izdavačku, pozorišnu, muzičku, likovnu, filmsku i estradnu djelatnost, djelatnost organizacija i udruženja građana u oblasti umjetnosti i kulture; unapređenje sporta i tjelesne kulture i druge poslove utvrđene zakonom.U sastavu ministarstva kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa nalazi se Zavod za zaštitu spomenika.

Član 17.

Federalno ministarstvo trgovine vrši upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: trgovinu, turizam i ugostiteljstvo; funkcionisanje jedinstvenog tržišta; uticaj privrednog sistema i ekonomske politike na tržište roba i usluga; odnose ponude i potražnje, cijene roba i usluga; zaštitu potrošača; tržišnu inspekciju i inspekcijski nadzor i druge poslove utvrđene zakonom.

Član 18.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša vrši upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: planiranje i uređenje prostora politiku korištenja zemljišta na federalnom nivou; izradu, provođenje i primjenu prostornog plana Federacije; usklađenost prostornih planova kantona sa prostornim planom Federacije; usmjeravanje dugoročnog razvoja upotrebe prirodnih resursa; geološka istraživanja; izradu osnovnih karata geofizičkih, seizmoloških, geotermalnih, minerogenetskih, geohemijskih, geomorfoloških i drugih karata; izradu geoloških podloga za prostorno uređenje i ekološku zaštitu zraka, vode i zemlje; izradu strategija i politike zaštite okoliša; standarde kvaliteta zraka, vode i zemlje, ekološko praćenje i kontrola zraka, vode i zemlje i nadzor nad odgovarajućim ustanovama iz sektora i druge poslove utvrđene zakonom.

Član 19.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva vrši upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: zaštitu i korištenje poljoprivrednog zemljišta; zaštitu poljoprivrednog bilja i proizvoda od uzročnika bolesti, štetočina i korova; proizvodnju i promet sjemena i sadnog materijala, proizvodnju i unapređenje stočarstva; zdravstvenu zaštitu životinja; kontrolu zdravstvene ispravnosti sirovog mesa, ribe, mlijeka i jaja, te stočne hrane; unapređenje proizvodnje u šumarstvu, uzgoj, zaštitu, uređivanje i unapre- đivanje šuma, stanje drvnog fonda, eksploataciju šuma; pošumljavanje degradiranih i izdanačkih šuma, goleti i krša; lovstvo i lovnu prirodu; vodene izvore, planove, osnovne i bilanse voda; zahvatanje i korištenje voda; osiguranje voda za potrebe vodosnabdijevanja stanovništva i industrije; inspekcijski nadzor u oblasti poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i druge poslove utvrđene zakonom.U sastavu Federalnog ministarstva poljoprivrede je Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi.

Član 20.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta vrši upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: podsticanje razvoja, poduzetništva i obrta; davanje potpore za primjenu inovacija i uvođenje savremenih tehnologija u oblasti poduzetništva i obrta; povećanje udjela poduzetništva i obrta u ukupnoj privredi; organizovanje institucija za poduzet- ništvo i stvaranje poduzetničke infrastrukture, osposobljavanje poduzetnika i obrtnika kroz redovno i dopunsko obrazovanje i druge poslove utvrđene zakonom.2. Samostalne federalne uprave

Član 21.

Samostalne federalne uprave su:1. Federalna uprava civilne zaštite i
2. Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Član 22.

Federalna uprava civilne zaštite vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, a koji se odnose na: organiziranje, pripremanje i funkcionisanje civilne zaštite i službe osmatranja i obavještavanja, razradu plana upotrebe i djelovanja civilne zaštite, praćenje stanja priprema civilne zaštite uz predlaganje i preduzimanje mjera na unapređenju organizovanja i osposobljavanja civilne zaštite; izdavanje naredbi za upotrebu jedinica, službi, štabova i povjerenika civilne zaštite na provođenju mjera zaštite i spašavanja; organizovanje i praćenje realizacije obuke građana na provođenju samozaštite, organizovanje i koordinaciju provođenja mjera zaštite i spašavanja; donošenje plana okvirnih, ličnih i materijalnih formacija štabova, jedinica i službi zaštite i spašavanja uz predlaganje i poduzimanje mjera na njihovoj popuni ljudstvom i materijalnim sredstvima, donošenje nastavnih planova i programa obuke struktura civilne zaštite; predlaganje programa zajedničkih samostalnih vježbi i izradu elaborata za izvođenje vježbi civilne zaštite; izradu i donošenje svog plana odbrane; sve poslove prikupljanja podataka o minama i drugim neeksplo- diranim ubojnim sredstvima (NUS-a) na teritoriji Federacije sa održavanjem baze podataka o tome; izvođenje stručne obuke osoba za rad sa NUS-a; ugovaranje radova, nadzor nad izvođenjem i provjerom kvaliteta i prijem radova uklanjanja i uništavanje NUS-a, te neposredno uklanjanje i uništavanje pronađenog NUS-a (realizacija na poziv preko timova na hitne intervencije); pripremu propisa u oblasti civilne zaštite, međunarodnu saradnju po pitanjima iz oblasti civilne zaštite; predlaganje planova naučnoistraživačkih projekata iz oblasti civilne zaštite i praćenje njihove realizacije, inspekcijski nadzor iz oblasti civilne zaštite; vođenje propisanih evidencija i vršenje drugih poslova iz ove oblasti, utvrđene odgovarajućim federalnim zakonom.

Član 23.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove vrši upravne i druge stručne poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: premjer, uspostavljanje i obnovu katastra nekretnina; katastar komunalnih uređaja osim poslova koji su zakonom dati u nadležnost kantona i općina; kartografisanje teritorije Federacije; geodetsko-kartografske poslove od značaja za odbranu; vođenje tehničke arhive originala planova i karata osnovnih geodetskih radova i drugih podataka dobivenih vršenjem geodetskih radova; komasaciju zemljišta i premjeravanje zemljišta za posebne potrebe; evidenciju na nekretninama i davanje prijedloga za reprivatizaciju imovine i inspekcijski nadzor nad poslovima premjera i katastra nekretnina, katastra zemljišta i katastra komunalnih uređaja.3. Samostalne federalne ustanove

Član 24.

Samostalne federalne ustanove su:
1. Federalni zavod za statistiku,
2. Federalni meteorološki zavod,
3. Arhiv Federacije,
4. Federalni zavod za programiranje razvoja i
5. Federalna direkcija robnih rezervi.

Član 25.

Federalni zavod za statistiku vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na statistička istraživanja u Federaciji, a naročito na: utvrđivanje jedinstvene metodologije statističkih istaživanja, jedinstvene statističke standarde, razvijanje statističkog informacionog sistema kao dijela jedinstvenog sistema informisanja; uvođenje i vođenje administrativnih i statističkih registara (prostornih jedinica, stanovništva, preduzeća, samostalnih radnji i dr.), evidencije propisane zakonom, razmjenjivanje statističkih podataka sa drugim državama i međunarodnim organizacijama proisteklih iz obaveza utvrđenih međunarodnim ugovorima i u skladu sa zakonom na državnom nivou kojim se uređuje ovo pitanje.

Član 26.

Federalni meteorološki zavod vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: razvoj i funkcionisanje meteorološke, vazduhoplovno-meteorološke, hidrološke i seizmološke djelatnosti i kvaliteta životne sredine; istraživanje atmosfere, vodenih resursa; kvaliteta životne sredine (zraka, vode i tla) i seizmoloških procesa; prikupljanje, obrađivanje i objavljivanje podataka iz djelokruga od interesa za Federaciju i vršenje drugih poslova u oblasti meteorologije, vazduhoplovne meteorologije, hidrologije, kvaliteta životne sredine i seizmologije.

Član 27.

Arhiv Federacije vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: evidentiranje, preuzimanje, sređivanje, obradu, zaštitu i korištenje ukupne arhivske građe i registarskog materijala; razvoj arhivske djelatnosti u Federaciji; mjere osiguranja i zaštite arhivske građe; stručni nadzor nad zaštitom registarskog materijala i arhivske građe i odabir arhivske građe iz registarskog materijala; izdavanje uvjerenja, potvrda i drugih zvaničnih isprava o činjenicama i dokazima koji se nalaze u građi koju čuva; stručno usavršavanje radnika arhivske službe i naučnoistraživački, publicistički rad u arhivskoj djelatnosti i međunarodnu arhivsku saradnju.

Član 28.

Federalni zavod za programiranje razvoja vrši istraživačke, stručno-analitičke i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: programiranje razvoja, analizu faktora i mogućnosti privrednog razvoja i njihovu prezentaciju na domaćem i stranom tržištu; kreiranje strategije i programa razvoja i izradu mjera razvojne i ekonomske politike; analizu i programiranje unapređivanja strukturnih odnosa u privrednom i društvenom razvoju (sektorsko, vlasničko, organizaciono i drugi oblici strukturnih odnosa); programiranje korištenja, valorizacije i zaštite prirodnih resursa i mjera za njihovo ostvarivanje, izradu makroekonomskih bilansa, proporcija i globalnih agregata rasta; izradu materijalnih bilansa zemlje; analiziranje odnosa u oblasti raspodjele, koncipiranje programa naučnoistraživačkog rada od značaja za privredni razvoj i ekonomsku politiku; programiranje razvoja društvenih djelatnosti u skladu sa strategijom privrednog razvoja; regionalni razvoj i sistem njegovog podsticanja i saradnju sa institucijama koje se bave pitanjem razvoja u zemlji i inostranstvu.

Član 29.

Federalna direkcija robnih rezervi vrši stručne i druge poslove koji se odnose na nabavku, razmještaj, zanavljanje, čuvanje i korištenje robnih rezervi Federacije; provođenje mjera radi intervencija na tržištu, balansiranje roba za potrebe rezervi Federacije i saradnju sa organima za robne rezerve u kantonima, općinama i preduzećima.

III - SJEDIŠTE FEDERALNIH MINISTARSTAVA, FEDERALNIH UPRAVA I FEDERALNIH USTANOVA

Član 30.

Sjedište federalnih ministarstava, federalnih uprava i federalnih ustanova je u Sarajevu.Izuzetno od odredaba prethodnog stava, sljedeća ministar- stva imaju sjedište u Mostaru:
Federalno ministarstvo trgovine,Federalno ministarstvo prometa i komunikacija,
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke,
Federalno ministarstvo kulture i sporta.Vlada može odlučiti da druga ministarstva, odnosno druga tijela federalne uprave mogu imati sjedište van Sarajeva.

IV - RUKOVOĐENJE FEDERALNIM MINISTARSTVIMA, FEDERALNIM UPRAVAMA I FEDERALNIM USTANOVAMA I UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 31.

Rukovođenje federalnim ministarstvima, federalnim upravama i federalnim ustanovama vrši se na način predviđen Zakonom o upravi Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 32.

Unutrašnja organizacija federalnih ministarstava, federalnih uprava i federalnih ustanova utvrđuje se pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji izrađuje se i donosi na način predviđen Zakonom o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine i propisima koji se odnose na izradu i donošenje tih pravilnika.

V - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (“Službene novine Federacije BiH“, br. 8/95, 2/96, 9/96 i 48/99).

Član 34.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH“.

PREDSJEDAVAJUĆI 
DOMA NARODA 
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH 
Slavko Matić

PREDSJEDAVAJUĆI 
PREDSTAVNIČKOG DOMA 
PARLAMENTA FEDERACIJE BiH
Muhamed Ibrahimović