STICANJE DRŽAVLJANSTVA BIH I FEDERACIJE BIHStranac koji je podnio zahtjev za sticanje državljanstva BiH i Federacije BiH može steći državljanstvo Federacije naturalizacijom ako ispunjava sljedeće uvjete:

a) da je napunio 18 godina,

b) da ima odobren stalni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva, s tim da u momentu podnošenja zahtjeva ima stalni boravak na teritoriji Federacije,

c) da dovoljno poznaje pismo i jezik jednog od konstitutivnih naroda Federacije,

d) da mu nije izrečena mjera sigurnosti protjerivanja stranca sa teritorije Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine od nadležnog organa uspostavljenog Ustavom Bosne i Hercegovine ili Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i da je ova odluka još na snazi,

e) da nije osuđivan na kaznu zatvora za krivična djela sa umišljajem na vrijeme duže od tri godine u vremenu od osam godina prije podnošenja zahtjeva,

f) da se odrekne ili da mu na neki drugi način prestane ranije državljanstvo prije sticanja državljanstva Federacije, osim ako bilateralnim sporazumom nije drugačije predviđeno. Odricanje ili prestanak ranijeg državljanstva na drugi način neće se zahtijevati ako to nije dozvoljeno ili se ne može razumno zahtijevati,

g) da se protiv njega ne vodi krivični postupak, osim ako se dokaz o ispunjavanju ovog uvjeta ne može razumno zahtijevati,

h) da ne predstavlja prijetnju po sigurnost Bosne i Hercegovine i Federacije,

i) da ima osiguran stalni izvor prihoda u iznosu koji omogućava egzistenciju ili je u stanju osigurati pouzdan dokaz o finansijskim izvorima za svoje izdržavanje u skladu sa odgovarajućim propisom Bosne i Hercegovine,

k) da potpiše izjavu da prihvata pravni sistem i ustavni poredak Bosne i Hercegovine i Federacije i

l) da ima važeću garanciju o sticanju državljanstva Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.

Stranac-bračni partner državljanina Federacije može steći državljanstvo Federacije olakšanom naturalizacijom ako ispunjava sljedeće uvjete: a) da je brak trajao najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva i da još traje u vrijeme podnošenja zahtjeva, b) da se odrekne ili da mu na neki drugi način prestane ranije državljanstvo prije sticanja državljanstva Federacije, osim ako bilateralnim sporazumom nije drugačije predviđeno. Odricanje ili prestanak ranijeg državljanstva na drugi način neće se zahtijevati ako to nije dozvoljeno ili se ne može razumno zahtijevati, c) da ima odobren stalni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine, s tim da u momentu podnošenja zahtjeva ima stalni boravak na teritoriji Federacije, i d) da ne predstavlja prijetnju po sigurnost Bosne i Hercegovine i Federacije.

Dijete mlađe od 18. godina može steći državljanstvo BiH i Federacije BiH po osnovu naturalizacije pod sljedećim uvjetima: a) da je jedan od roditelja djeteta stekao državljanstvo Federacije naturalizacijom i b) da dijete ima odobren privremeni ili stalni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine, s tim da u momentu podnošenja zahtjeva ima privremeni ili stalni boravak na teritoriji Federacije.

Lice bez državljanstva (apatrid) i lice koje ima status izbjeglice može steći državljanstvo Federacije samo ako u statusu lica bez državljanstva ili izbjeglice ima neprekidan boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine u trajanju pet godina prije podnošenja zahtjeva, s tim da u momentu podnošenja zahtjeva ima odobren boravak na teritoriji Federacije.


Maloljetno dijete lica koje je steklo državljanstvo Federacije na osnovu stava (1) ovog člana ima pravo dobiti državljanstvo Federacije ako ima status izbjeglice ili odobren privremeni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine, bez obzira na dužinu boravka, s tim da u momentu podnošenja zahtjeva ima status izbjeglice ili odobren boravak na teritoriji Federacije.


Ako je dijete starije od 14 godina, potreban je i njegov pisani pristanak.

Sljedeća lica imaju pravo dobiti državljanstvo Federacije na osnovu zahtjeva, bez ispunjavanja uvjeta koji se odnose na stalni boravak na teritoriji BiH i Federacije i bez odricanja od svog ranijeg državljanstva i to: a) emigranti koji su se vratili u Federaciju, b) prva i druga generacija potomaka emigranata navedenih u tački a) koji su se vratili u Federaciju.

Bračni partner lica koje je steklo status emigranta ima pravo na sticanje državljanstva Federacije na osnovu zahtjeva bez ispunjavanja uvjeta koji se odnosi na stalni boravak na teritoriji BiH i Federacije BiH i to: a) ukoliko da je brak sa licem koje ima priznat status emigranta trajao najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva i da još traje u vrijeme podnošenja zahtjeva, b) da se odrekne ili da mu na neki drugi način prestane ranije državljanstvo prije sticanja državljanstva Federacije, osim ako bilateralnim sporazumom nije drugačije predviđeno. Odricanje ili prestanak ranijeg državljanstva na drugi način neće se zahtijevati ako to nije dozvoljeno ili se ne može razumno zahtijevati, c) da ima odobren stalni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine, s tim da u momentu podnošenja zahtjeva ima stalni boravak na teritoriji Federacije.


Pod pojmom emigrant smatra se lice koje se iselilo sa teritorije Federacije s namjerom da se stalno nastani u inozemstvu.

Lice kojem je državljanstvo Federacije radi sticanja ili zadržavanja državljanstva druge države prestalo odricanjem ili otpustom, može podnijeti zahtjev za ponovno sticanje državljanstva Federacije ako ispunjava sve uvjete koji se odnose na sticanje državljanstva BiH i Federacije po osnovu naturalizacije, s tim da to lice ne mora imati navršenih 18. godina i odobren stalni boravak na teritoriji BiH, samo ako ima odobren privremeni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine najmanje godinu dana neposredno prije podnošenja zahtjeva ili ima odobren stalni boravak u Bosni i Hercegovini, s tim da u momentu podnošenja zahtjeva ima odobren privremeni ili stalni boravak na teritoriji Federacije.

 

Za lica koja imaju državljanstvo država da kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene ugovore o dvojnom državljanstvu (Republika Srbija, Republika Hrvatska i Kraljevina Švedska), a stiču državljanstvo Federacije po ovom osnovu, neće se zahtijevati da se odreknu svog ranijeg državljanstva.

Državljanstvo Bosne i Hercegovine stečeno na osnovu odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, upisuje se u matičnu knjigu rođenih kod nadležnog organa za matične knjige u Federaciji u skladu sa članom 20. stav (1) Zakona o matičnim knjigama ("Službene novine Federacije BiH", br. 37/12 i 80/14). U ovom slučaju lice stiče državljanstvo Federacije ako ima prebivalište, odnosno boravište na teritoriji Federacije.

Stranac može steći državljanstvo Federacije putem međunarodnog sporazuma zaključenog između Bosne i Hercegovine i druge države koji je odobrila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u skladu sa članom IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina do sada ima zaključene međunarodne sporazume sa tri države i to:

a) Ugovor o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije („Službeni glasnik BiH – dodatak Međunarodni ugovori“, broj 4/03 – u daljnjem tekstu: Ugovor), koji se sada primjenjuje na Republiku Srbiju, kao pravnog sljednika bivše Savezne Republike Jugoslavije, ako nadležni organ Bosne i Hercegovine i Republike Srbije ne odluče drugačije;

b) Sporazum o dvojnom državljanstvu između Kraljevine Švedske i Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH – dodatak Međunarodni ugovori“, broj 2/06);

c) Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o dvojnom državljanstvu („Službeni glasnik BiH – dodatak Međunarodni ugovori“, broj 10/11).

1. Državljani Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske stiču državljanstvo Bosne i Hercegovine i Federacije na isti način i pod istim uslovima kao stranci koji stiču državljanstvo Federacije po osnovu naturalizacije i olakšane naturalizacije, s tom razlikom što se državljani Državljani Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske ne odriču državljanstva svoje matične države. Državljani Republike Hrvatske ne dostavljaju dokaz koji se odnosi na dovoljno poznavanje pisma i jezika koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

2. Državljanin Republike Srbije stiče državljanstvo BiH i Federacije BiH ukoliko ispunjava sljedeće uslove propisane odredbama Ugovora o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije i to:

 •  

  • da je navršio 18 godina života,

  • da ima prijavljen boravak najmanje tri godine na teritoriji države ugovornice čije državljanstvo stiče, osnosno najmanje godinu dana ako je u braku sa državljaninom te države ugovornice,

  • da u državi ugovornici čije državljanstvo stiče nije osuđivan za krivična djela za koja je propisana kazna zatvora preko tri godine,

  • da mu nije izrečena mjera bezbijednosti protjerivanja stranca iz države ugovornice čije državljanstvo stiče za posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva ili zaštitna mjera udaljavanja stranca sa teritorije države ugovornice čije državljanstvo stiče za posljednju godinu dana prije podnošenja zahtjeva i

  • da se iz njegovog ponašanja može zaključiti da će poštivati pravni poredak države ugovornice čije državljanstvo stiče.

Državljanin Bosne i Hercegovine koji nema izjavljeno entitetsko državljanstvo a ima prebivalište u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, može steći državljanstvo Federacije izborom entitetskog državljanstva, ako podnese zahtjev za sticanje tog državljanstva.
Državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske koji ima prebivalište u Brčko Distriktu BiH može steći državljanstvo Federacije promjenom entitetskog državljanstva, ako podnese zahtjev za sticanje tog državljanstva.
Državljanin Federacije koji ima prebivalište u Brčko Distriktu BiH može promijeniti svoje državljanstvo Federacije sticanjem državljanstva Republike Srpske.
Pravo državljanina Bosne i Hercegovine na sticanje, odnosno promjenu entitetskog državljanstva može se ostvariti samo jednom na osnovu prebivališta u Brčko Distriktu BiH.
Lice koje ima prebivalište u Federaciji i kojem je činjenica državljanstva Bosne i Hercegovine upisana u matičnu knjigu rođenih ili matičnu knjigu državljana u Brčko Distriktu BiH, a nema izabrano entitetsko državljanstvo, stiče državljanstvo Federacije ako podnese zahtjev za sticanje tog državljanstva.

Sva lica koja su bila državljani bivše SFRJ i koja su se u periodu od 6.4.1992. godine do dana stupanja na snagu Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine (1.1.1998. godine) stalno nastanila na teritoriji Federacije i koja na toj teritoriji imaju neprekidno prebivalište ili boravište u trajanju dvije godine nakon stupanja na snagu Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine (1.1.1998. godine), nakon podnošenja zahtjeva dobit će državljanstvo Federacije.


Sva lica koja su bila državljani bivše SFRJ i koja su se u vremenu između dana stupanja na snagu Zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine (1.1.1998. i 31.12.2000. godine) stalno nastanila na teritoriji Federacije i koja na toj teritoriji budu imala neprekidno prebivalište ili boravište u trajanju tri godine, nakon podnošenja zahtjeva dobit će državljanstvo Federacije.