PRESTANAK DRŽAVLJANSTVA BIH I FEDERACIJE BIHDržavljanin Federacije koji je napunio 18 godina, živi u inozemstvu i ima državljanstvo druge države ili mu je zagarantirano sticanje državljanstva druge države, ima pravo odreći se državljanstva Federacije.


Djetetu koje živi u inozemstvu i ima državljanstvo druge države ili mu je zagarantirano državljanstvo druge države, prestaje državljanstvo Federacije odricanjem:
a) na zahtjev oba roditelja kojima je prestalo državljanstvo Federacije odricanjem ili
b) na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo Federacije prestalo odricanjem, uz saglasnost drugog roditelja koji je državljanin Federacije ili
c) na zahtjev jednog roditelja kojem je državljanstvo Federacije prestalo odricanjem ako je drugi roditelj umro ili mu je oduzeto roditeljsko staranje ili je stranac ili lice bez državljanstva ili
d) na zahtjev usvojioca kojem je prestalo državljanstvo Federacije odricanjem, a odnos između usvojioca i usvojenog djeteta je odnos potpunog usvojenja.

Ako je dijete starije od 14 godina, potreban je i njegov pisani pristanak.


Državljanstvo Federacije prestaje licu kada nadležni organ utvrdi da su ispunjeni potrebni zakonski uvjeti i stranci uruči rješenje o prestanku državljanstva Federacije.

Odluka - rješenje o prestanku državljanstva Federacije odricanjem može biti poništeno na zahtjev lica koje nije steklo državljanstvo države koja mu je izdala garanciju za sticanje državljanstva, o čemu je to lice dužno priložiti odgovarajući dokaz.

Državljaninu Federacije koji živi na teritoriji Federacije može biti odobren otpust iz državljanstva Federacije na osnovu zahtjeva za otpust i koji ispunjava sljedeće uvjete:
a) da ima 18 godina;
b) da protiv tog lica nije pokrenut krivični postupak zbog učinjenog krivičnog djela u skladu s Krivičnim zakonom Federacije i Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili da je osuđeno na kaznu zatvora u Federaciji i da je tu kaznu izdržalo;
c) da je izmirilo sve doprinose, poreze, odnosno druge zakonske obaveze plaćanja utvrđene pravomoćnim odlukama nadležnih organa, što se bliže uređuje propisom iz člana 48. ovog zakona;
d) da je steklo ili mu je garantirano sticanje državljanstva druge države.

Djetetu mlađem od 18 godina koje je steklo ili kojem je zagarantirano sticanje državljanstva druge države i koje još živi na teritoriji Federacije prestaje državljanstvo Federacije otpustom, na zahtjev:


a) oba roditelja čije je državljanstvo Federacije prestalo otpustom ili
b) jednog roditelja čije je državljanstvo Federacije prestalo otpustom, ako drugi roditelj nije živ ili mu je oduzeto roditeljsko staranje ili je stranac ili lice bez državljanstva ili
c) jednog roditelja koji izvršava roditeljske dužnosti i čije je državljanstvo Federacije prestalo otpustom, a drugi roditelj koji je državljanin Federacije se s tim složi ili
d) usvojioca kojem je državljanstvo Federacije prestalo otpustom, a odnos između usvojioca i usvojenog djeteta predstavlja odnos potpunog usvojenja.
U slučajevima iz stava (1) tač. a), b) i c) ovog člana ukoliko dijete ima više od 14 godina, potreban je njegov pisani pristanak.

Rješenje o otpustu iz državljanstva Federacije bit će poništeno na zahtjev stranke ako ta stranka nije stekla državljanstvo države koja mu je izdala garanciju za sticanje državljanstva, o čemu je to lice dužno priložiti odgovarajući dokaz.

Koji su uvjeti za oduzimanje državljanstva Federacije?

Državljanstvo Federacije može biti oduzeto u sljedećim slučajevima:
a) ako je državljanstvo Federacije stečeno pomoću prijevare, lažnih informacija ili skrivanjem bilo koje relevantne činjenice koja se može odnositi na podnosioca zahtjeva,
b) kada državljanin Federacije obavlja dobrovoljnu službu u inozemnim vojnim snagama uprkos pravnoj zabrani takve službe,

c) kada je državljanstvo Federacije stečeno nakon stupanja na snagu ovog zakona, bez ispunjavanja zakonskih uvjeta za sticanje državljanstva po osnovu naturalizacije i olakšane naturalizacije,

d) kada je državljanin osuđen u ili van teritorija Bosne i Hercegovine pravomoćnom presudom zbog poduzimanja radnji kojima se narušava ustavni poredak i sigurnost Bosne i Hercegovine ili kada je osuđen zbog članstva u organizaciji koja poduzima takve radnje, pod uvjetom da takve radnje ozbiljno štete vitalnim interesima Bosne i Hercegovine,
e) kada je državljanin osuđen u ili van teritorija Bosne i Hercegovine pravomoćnom presudom za krivično djelo koje uključuje: krijumičarenje vatrenog oružja, eksploziva, radioaktivnog materijala ili narkotičkih sredstava i psihogenih supstanci; ili ilegalni prijevoz i trgovinu materijalima i opremom za proizvodnju oružja ili drugih sredstava masovnog uništenja, ili ilegalni ulazak u Bosnu i Hercegovinu, ostanak ili izlazak iz Bosne i Hercegovine pojedinaca ili grupa; ili organizuje ili učestvuje u trgovini ljudima, pod uvjetom da takve radnje ozbiljno štete vitalnim interesima Bosne i Hercegovine,
f) kada je državljanin osuđen u ili van teritorija Bosne i Hercegovine pravomoćnom presudom za krivično djelo koje proizlazi iz aktivnosti koje se razlikuju od onih iz tač. d) i e) ovog člana, a koje ozbiljno štete vitalnim interesima Bosne i Hercegovine.

Državljaninu Federacije može prestati državljanstvo Federacije na osnovu međunarodnog sporazuma zaključenog između Bosne i Hercegovine i druge države koji je odobrila Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine u skladu sa članom IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine.