DOKAZI KOJI SU POTREBNI ZA STICANJE DRŽAVLJANSTVA BIH I FEDERACIJE BIHZa sticanje državljanstva Federacije BiH po osnovu naturalizacije stranac-stranka je uz zahtjev dužna priložiti sljedeće dokaze i to:

 

  1. izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca zahtjeva;

b) uvjerenje o državljanstvu matične države za lice koje je podnosilac zahtjeva;

c) dokaz koji se odnosi na dovoljno poznavanje pisma i jezika jednog od konstitutivnih naroda Federacije, a što predstavlja:

- potvrda o položenom ispitu iz poznavanja pisma i jezika jednog od konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini na fakultetu, u srednjoškolskoj ustanovi ili ustanovi za obrazovanje odraslih koje su ovlaštene od ministarstva nadležnog za obrazovanje da izvode programe iz službenih jezika BiH ili

- svjedodžba o završenom osnovnom, srednjem ili visokom obrazovanju u BiH ili

- svjedodžba inozemne obrazovne ustanove kojom se potvrđuje da je obrazovanje provedeno po programu na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH ili svjedodžba o završenom kursu najmanje B1 stepena znanja jednog od tih jezika;

d) uvjerenje iz kaznene evidencije izdato od nadležnog organa u zemlji porijekla podnosioca zahtjeva da nije osuđivan na kaznu zatvora za krivična djela sa predumišljajem na duže od tri godine u periodu od osam godina prije podnošenja zahtjeva;

e) uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog organa u zemlji porijekla podnosioca zahtjeva, osim ako se dokaz o ispunjavanju ovog uvjeta ne može razumno zahtijevati;

f) ovjerena fotokopija putne isprave podnosioca zahtjeva;

g) izvod iz matične knjige vjenčanih ili dokaz o slobodnom bračnom stanju;

h) potvrda o radnom odnosu na neodređeno vrijeme i visini plaće ili dokaz o visini penzije ili dokaz o drugim stalnim izvorima prihoda;

i) dokaz poreskog ili drugog nadležnog organa u zemlji porijekla stranca i u Bosni i Hercegovini da je izmirio sve poreske i druge finansijske obaveze;

j) ovjerena izjava o poštivanju pravnog sistema i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i Federacije;

k) dokaz o uplaćenoj federalnoj administrativnoj taksi.

 

Državljani Republike Srbije, Republike Hrvatske i Crne Gore u postupku sticanja državljanstva Federacije ne pribavljaju dokaze koji se odnose na poznavanje jezika koji je u službenoj upotrebi u BiH.

 

Pored navedenih dokaza za podnosioca zahtjeva, Federalno ministarstvo će po službenoj dužnosti pribaviti sljedeće dokaze i to:

a) uvjerenje o stalnom boravku na teritoriji Bosne i Hercegovine koje je izdalo Ministarstvo sigurnosti – Služba za poslove sa strancima, da ima prijavljen stalni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine u trajanju od najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva, s tim da u vrijeme podnošenja zahtjeva ima stalni boravak na teritoriji Federacije;

b) dokaze da mu nije izrečena mjera sigurnosti protjerivanja stranca iz Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije ili zaštitna mjera udaljavanja stranca sa teritorije Bosne i Hercegovine koja je još na snazi - dokaz se pribavlja od Ministarstva sigurnosti;

c) dokaze koji se odnose na sigurnosne provjere propisane članom 6. stav 4. Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br.: 12/04, 20/04, 56/06 i 12/09) – dokaz se pribavlja od Obavještajno- sigurnosne agencije i

d) dokaze iz kaznene evidencije za podnosioca zahtjeva od nadležnih organa na teritoriji Bosne i Hercegovine – dokaz se pribavlja putem Federalne uprave policije

Garanciju o sticanju državljanstva BiH i Federacije BiH utvrđuje i izdaje Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova.

 

Za sticanje državljanstva Federacije BiH po osnovu naturalizacije stranac-bračni partner državljanina Federacije je uz zahtjev dužan priložiti sljedeće dokaze i to:

a) izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca zahtjeva;

b) izvod iz matične knjige vjenčanih;

c) uvjerenje o državljanstvu matične države lica koje je podnosilac zahtjeva;

d) uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine i Federacije bračnog partnera podnosioca zahtjeva i

e) ovjerena fotokopija putne isprave za podnosioca zahtjeva;

f) dokaz o uplaćenoj federalnoj administrativnoj taksi.

 

Pored navednih dokaza, podnosilac zahtjeva mora da ima stalni boravku na teritoriji Bosne i Hercegovine, s tim da u vrijeme podnošenja zahtjeva ima stalni boravak na teritoriji Federacije i dokaz koji se odnosi na sigurnosnu provjeru Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, o čemu dokaze pribavlja Federalno ministarstvo po službenoj dužnosti, na način predviđen u toj odredbi pravilnika.

 

Za sticanje državljanstva Federacije po osnovu naturalizacije za dijete mlađe od 18 godina, stranka je dužna uz zahtjev priložiti sljedeće dokaze i to:

a) izvod iz matične knjige rođenih djeteta;

b) uvjerenje o državljanstvu za dijete iz matične države i

c) izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o državljanstvu Federacije jednog od roditelja djeteta, koji je stekao državljanstvo Federacije putem naturalizacije nakon djetetovog rođenja;

d) dokaz o uplaćenoj federalnoj administrativnoj taksi.

 

Pored navedenih dokaza, podnosilac zahtjeva mora ispunjavati i uvjet koji se odnosi na odobren boravak o stalnom ili privremenom boravku na teritoriji Bosne i Hercegovine koje je izdalo Ministarstvo sigurnosti – Služba za poslove sa strancima, s tim da u vrijeme podnošenja zahtjeva ima stalni ili privremeni boravak na teritoriji Federacije, o čemu dokaze pribavlja Federalno ministarstvo po službenoj dužnosti.

 

Za sticanje državljanstva Federacije po ovom osnovu za dijete starije od 14 godina, stranka je dužna uz zahtjev, pored svih gore navednih dokaza, priložiti i izjavu ovjerenu od nadležnog organa ili notara da dijete starije od 14 godina pristaje na sticanje državljanstva Federacije.

Za sticanje državljanstva Federacije za lica koja imaju priznat status izbjeglice i lica koja su bez državljanstva (apatridi), stranka je dužna uz zahtjev priložiti sljedeće dokaze:

a) izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca zahtjeva;

b) uvjerenje iz kaznene evidencije izdato od nadležnog organa Bosne i Hercegovine da nije osuđivana na kaznu zatvora za krivična djela sa predumišljajem na duže od tri godine u periodu od osam godina prije podnošenja zahtjeva;

c) uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog organa u Bosni i Hercegovini, osim ako se dokaz o ispunjavanju ovog uvjeta ne može razumno zahtijevati;

d) potvrda o identitetu podnosioca zahtjeva koju je izdalo Ministarstvo sigurnosti – Služba za poslove sa strancima;

e) dokaz o statusu izbjeglice izdat od nadležnog organa;

f) ovjerena izjava o poštivanju pravnog sistema i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i Federacije;

i) dokaz o uplaćenoj federalnoj administrativnoj taksi.

 

Pored navedenih dokaza za podnosioca zahtjeva, Federalno ministarstvo će po službenoj dužnosti pribaviti sljedeće dokaze i to:

a) uvjerenje o neprekidnom boravku na teritoriji Bosne i Hercegovine koje je izdalo Ministarstvo sigurnosti – Služba za poslove sa strancima, u trajanju od pet godina prije podnošenja zahtjeva, s tim da u vrijeme podnošenja zahtjeva ima odobren boravak na teritoriji Federacije;

b) sigurnosne provjere koje pribavlja Federalno ministarstvo od nadležnih državnih organa po službenoj dužnosti.

Rješenje o protjerivanju stranaca iz zemlje ili zaštitna mjera udaljavanja stranaca sa teritorije Bosne i Hercegovine koje je izdato strancu u statusu izbjeglice ili lica bez državljanstva (apatrida) prije priznavanja izbjegličkog statusa ili privremenog boravka iz humanitarnih razloga za lice bez državljanstva neće uticati na njegovu naturalizaciju.

Maloljetno dijete lica koje je steklo državljanstvo Federacije dužno je uz zahtjev za sticanje državljanstva, pored svih gore navedenih dokaza, priložiti i izjavu ovjerenu od nadležnog organa ili notara da dijete starije od 14 godina pristaje na sticanje državljanstva Federacije.

Federalno ministarstvo će po službenoj dužnosti pribaviti i uvjerenje o odobrenom privremenom boravku na teritoriji Bosne i Hercegovine koje je izdalo Ministarstvo sigurnosti – Služba za poslove sa strancima, bez obzira na dužinu boravka, s tim da u momentu podnošenja zahtjeva ima status izbjeglice ili odobren boravak na teritoriji Federacije.

Za sticanje državljanstva Federacije za emigranta, njegovog bračnog partnera i prve i druge generacije potomaka emigranta (djeca i unučad emigranta) stranka je dužna uz zahtjev priložiti sljedeće dokaze i to:

 

  1. za lice koje je emigrant:

- svi dokazi koji se traže za postupak sticanje državljanstva BiH i Federacije BiH po osnovu naturalizacije, osim dokaza koji se odnosi na stalni boravak na teritoriji BiH i Federacije BiH,

- dokaz da je emigrant prijavio boravak u Federaciji,

- dokaz inozemnog organa da lice ima ili je imalo status emigranta u inozemstvu,

- dokaz o uplaćenoj federalnoj administrativnoj taksi;

b) za bračnog partnera emigranta - sve dokaze koji se traže za postupak sticanje državljanstva BiH i Federacije BiH po osnovu naturalizacije, a ako bračni partner emigranta priloži dokaze o braku sa emigrantom u trajanju od najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva i dokaz o prestanku ranijeg državljanstva, u tom slučaju nije potreban dokaz o odobrenom stalnom boravku na teritoriji Federacije BiH,

c) za lica koja su prva (djeca) i druga generacija (unučad) potomaka emigranta potrebni su:

- svi dokazi koji se traže za postupak sticanje državljanstva BiH i Federacije BiH po osnovu naturalizacije, osim dokaza koji se odnosi na stalni boravak na teritoriji BiH i Federacije BiH,

- dokaz da su potomci emigranta prijavili boravak u Federaciji,

- dokaz inozemnog organa da je lice čiji su potomci podnijeli zahtjev ima ili je imalo status emigranta u inozemstvu,

- dokaz da su lica koja su podnijela zahtjev prva ili druga generacija potomaka emigranta;

- dokaz o uplaćenoj federalnoj administrativnoj taksi.

 

Za emigrante i prvu i drugu generaciju njihovih potomaka koji podnesu zahtjev za sticanje državljanstva Federacije, neće se tražiti garancija za sticanje državljanstva BiH i Federacije BiH.

 

Za sticanje državljanstva Federacije za lica kojima je državljanstvo BiH i Federacije BiH prestalo odricanjem ili otpustom, stranka je dužna uz zahtjev priložiti sljedeće dokaze:

  1. izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca zahtjeva;

b) uvjerenje o državljanstvu matične države za lice koje je podnosilac zahtjeva;

c) akt (rješenje) nadležnog organa o prestanku državljanstva Bosne i Hercegovine po osnovu odricanja ili otpusta;

d) dokaz koji se odnosi na dovoljno poznavanje pisma i jezika jednog od konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine koji se traži u postupku sticanja državljanstva BiH i Federacije BiH po osnovu naturalizacije, s tim da taj dokaz ne pribavljaju državljani Republike Srbije, Republike Hrvatske i Crne Gore.

e) uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog organa u zemlji porijekla podnosioca zahtjeva, osim ako se dokaz o ispunjavanju ovog uvjeta ne može razumno zahtijevati;

f) ovjerena fotokopija putne isprave podnosioca zahtjeva;

g) izvod iz matične knjige vjenčanih ili dokaz o slobodnom bračnom stanju;

h) potvrda o radnom odnosu na neodređeno vrijeme i visini plaće ili dokaz o visini penzije ili dokaz o drugim stalnim izvorima prihoda;

i) dokaz poreskog ili drugog nadležnog organa u zemlji porijekla stranca i u Bosni i Hercegovini da je izmirio sve poreske i druge finansijske obaveze;

j) ovjerena izjava o poštivanju pravnog sistema i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i Federacije;

k) dokaz o uplaćenoj federalnoj administrativnoj taksi.

 

Pored navedenih dokaza, Federalno ministarstvo će po službenoj dužnosti pribaviti sljedeće dokaze i to:

a) uvjerenje o odobrenom privremenom boravku na teritoriji Bosne i Hercegovine koje je izdalo Ministarstvo sigurnosti – Služba za poslove sa strancima, da ima odobren privremeni boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine u trajanju od najmanje godinu dana neposredno prije podnošenja zahtjeva ili da ima odobren stalni boravak u Bosni i Hercegovini, s tim da u momentu podnošenja zahtjeva ima odobren privremeni ili stalni boravak na teritoriji Federacije,

b) dokaze da mu nije izrečena mjera sigurnosti protjerivanja stranca iz Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije ili zaštitna mjera udaljavanja stranca sa teritorije Bosne i Hercegovine koja je još na snazi - dokaz se pribavlja od Ministarstva sigurnosti;

c) dokaze koji se odnose na sigurnosne provjere propisane članom 6. stav 4. Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br.: 12/04, 20/04, 56/06 i 12/09) – dokaz se pribavlja od Obavještajno- sigurnosne agencije BiH i

d) dokaze iz kaznene evidencije za podnosioca zahtjeva od nadležnih organa na teritoriji Bosne i Hercegovine – dokaz se pribavlja putem Federalne uprave policije.

 

 

Koji su dokazi potrebni za sticanje državljanstva BiH i Federacije BiH po osnovu međunarodnog sporazuma – Ugovora o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije („Službeni glasnik BiH – dodatak Međunarodni ugovori“, broj 4/03), koji se sada primjenjuje na Republiku Srbiju, kao pravnog sljednika bivše Savezne Republike Jugoslavije?

 

Za sticanje državljanstva Federacije na osnovu međunarodnog sporazuma - Ugovora o dvojnom državljanstvu između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije potrebna je sljedeća dokumentacija:

 

(1) Za sticanje državljanstva po članu 1. stav 2. Ugovora, stranka je dužna uz zahtjev priložiti:

a) izvod iz matične knjige rođenih;

b) uvjerenje o državljanstvu Republike Srbije za podnosioca zahtjeva;

c) uvjerenje o boravku na teritoriji Bosne i Hercegovine izdato od nadležnog organa Ministarstva sigurnosti za podnosioca zahtjeva;

d) ovjerena izjava o poštivanju pravnog sistema i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i Federacije;

e) izvod iz matične knjige vjenčanih, odnosno dokaz o slobodnom bračnom stanju;

f) uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine bračnog partnera podnosioca zahtjeva ukoliko državljanstvo stiče po osnovu braka sa državljaninom Bosne i Hercegovine;

g) uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka prema mjestu boravka u Bosni i Hercegovini za podnosioca zahtjeva;

h) uvjerenje iz kaznene evidencije izdato od nadležnog organa Republike Srbije po mjestu rođenja podnosioca zahtjeva;

  1. ovjerena fotokopija putne isprave za podnosioca zahtjeva i

j) dokaz o uplaćenoj federalnoj administrativnoj taksi.

(2) Za sticanje državljanstva po članu 1. stav 3. Ugovora, stranka je dužna uz zahtjev priložiti:

a) izvod iz matične knjige rođenih;

b) izvod iz matične knjige vjenčanih izdat u nadležnom matičnom uredu bračnog partnera – državljanina Bosne i Hercegovine;

c) uvjerenje o državljanstvu Republike Srbije;

d) uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine bračnog partnera podnosioca zahtjeva;

e) ako podnosilac zahtjeva nikad nije imao boravak u Bosni i Hercegovini, izjava podnosioca zahtjeva ovjerena od strane nadležnog organa data pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornosti da u Bosni i Hercegovini nikad nije imao boravak;

f) ovjerena izjava data pod punom materijalnom, moralnom i krivičnom odgovornosti o poštivanju pravnog i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine (ovjera izjave kod nadležnog organa ili notara);

g) ovjerena fotokopija putne isprave i viza-dozvola boravka u toj zemlji;

h) ako je podnosilac zahtjeva imao boravak u Bosni i Hercegovini, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda države ugovornice čije državljanstvo stiče (Bosne i Hercegovine) i to po mjestu tadašnjeg boravka;

i) uvjerenje o nekažnjavanju izdato od nadležnog policijskog organa po mjestu rođenja podnosioca zahtjeva i

j) dokaz o uplaćenoj federalnoj administrativnoj taksi, a o čemu se podnosilac zahtjeva može informisati u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu.

(3) Za prijem djece u državljanstvo Federacije prema članu 4. Ugovora, stranka je dužna uz zahtjev za dijete priložiti i sljedeću dokumentaciju:

a) potvrdu o prijavi boravka za dijete na teritoriji Federacije;

  1. izvod iz matične knjige rođenih;
  2. uvjerenje o državljanstvu za dijete matične države;
  3. potvrdu iz škole, ukoliko je dijete pohađa;

e) ovjerenu izjavu od nadležnog organa o saglasnosti drugog roditelja za prijem djeteta u državljanstvo;

f) ukoliko je dijete starije od 14 godina, potrebna je djetetova izjava ovjerena od nadležnog organa ili notara da je saglasno za prijem u državljanstvo Federacije.

(5) Federalno ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja dokaze iz člana 1. stav 2. tač. 3. i 4. Ugovora, kao i dokaze za sigurnosne provjere propisane članom 6. stav 4. Zakona o Obavještajno-sigurnosnoj agenciji Bosne i Hercegovine.

 

 

Koji su dokazi potrebni za sticanje državljanstva BiH i Federacije BiH po osnovu međunarodnih sporazuma - Sporazuma o dvojnom državljanstvu između Kraljevine Švedske i Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH – dodatak Međunarodni ugovori“, broj 2/06) i Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o dvojnom državljanstvu („Službeni glasnik BiH – dodatak Međunarodni ugovori“, broj 10/11)?

 

Za sticanje državljanstva BiH i Federacije BiH po osnovu međunarodnih sporazuma i to: Sporazuma o dvojnom državljanstvu između Kraljevine Švedske i Bosne i Hercegovine i Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o dvojnom državljanstvu („Službeni glasnik BiH – dodatak Međunarodni ugovori“, broj 10/11), stranka je dužna dostaviti sve dokaze koji se traže u postupku sticanja državljanstva BiH i Federacije BiH po osnovu naturalizacije, olakšane naturalizacije i naturalizacije za dijete mlađe od 18. godina, ovisno o pravnom osnovu po kojem stranka stiče državljanstvo kao državljanin Kraljevine Švedske i Republike Hrvatske tj. da li državljanstvo stiče po osnovu naturalizacije, olakšane naturalizacije i naturalizacije za dijete mlađe od 18. godina.

Lice iz člana 47. stav 3. Zakona o državljanstvu Federacije BiH, tj. lice koje je bilo državljanin bivše SFRJ i koje se u periodu od 6. aprila 1992. godine do dana stupanja na snagu Zakona o državljanstvu BiH (1. 1. 1998. godine) stalno nastanilo na teritoriji Federacije, za sticanje državljanstva Federacije, uz zahtjev, treba priložiti sljedeće dokaze:

a) uvjerenje od kantonalnog ministarstva o stalnom nastanjenju na teritoriji Federacije (u periodu od 6. aprila 1992. godine do 1. januara 1998. godine) i da ima neprekidno prebivalište ili boravište u trajanju od dvije godine, počev od 1. januara 1998. godine;

b) izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca zahtjeva;

c) dokaz o državljanstvu bivše SFRJ (uvjerenje o državljanstvu, pasoš, lična karta i vojna knjižica);

d) uvjerenje da nije upisano u evidencijama državljana za područja onih općina gdje je imalo prebivalište ili boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine do podnošenja zahtjeva;

e) dokaz o uplaćenoj federalnoj administrativnoj taksi.

Lice iz člana 47. stav (4) Zakona, tj. lice koje je bilo državljanin bivše SFRJ i koje se u periodu između dana stupanja na snagu Zakona o državljanstvu BiH (1. januar 1998. do 31. decembra 2000. godine) stalno nastanilo na teritoriji Federacije, za sticanje državljanstva Federacije, uz zahtjev, treba priložiti sljedeće dokaze:

a) uvjerenje od kantonalnog ministarstva o stalnom nastanjenju na teritoriji Federacije (između 1. januara 1998. godine i 31. decembra 2000. godine) i da ima neprekidno prebivalište ili boravište u trajanju od tri godine;

b) izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca zahtjeva;

c) dokaz o državljanstvu bivše SFRJ (uvjerenje o državljanstvu, pasoš, lična karta i vojna knjižica);

d) uvjerenje da nije upisano u evidencijama državljana za područja onih općina gdje je imalo prebivalište ili boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine do podnošenja zahtjeva;

e) dokaz o uplaćenoj federalnoj administrativnoj taksi.

(1) Za izbor državljanstva Federacije za lica iz člana 28. stav (1) Zakona o državljanstvu Federacije, stranka je dužna uz zahtjev priložiti sljedeće dokaze:

a) izvod iz matične knjige rođenih;

b) uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili ovjerenu fotokopiju lične karte ili putne isprave Bosne i Hercegovine;

c) uvjerenje nadležnog organa Republike Srpske i nadležnog organa Federacije da ima ili nema upisano entitetsko državljanstvo;

d) dokaz o prebivalištu u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine;

e) izvod iz matične knjige vjenčanih (za lica koja su u braku) i

f) dokaz o uplaćenoj federalnoj administrativnoj taksi.

(2) Za izbor državljanstva Federacije za lica iz člana 28. stav (5) Zakona, stranka je dužna uz zahtjev priložiti sljedeće dokaze:

a) dokaze iz tač. a), b), c), e) i f) stava (1) ovog člana;

b) uvjerenje nadležnog organa Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine da je državljanstvo Bosne i Hercegovine upisano u matičnu knjigu rođenih ili matičnu knjigu državljana u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine i

c) dokaz o prebivalištu u Federaciji.

(3) Za promjenu entitetskog državljanstva za lica iz člana 28. stav (2) Zakona, stranka je dužna uz zahtjev priložiti sljedeće dokaze:

a) dokaze iz tač.: a), b), d), e) i f) stava (1) ovog člana i

b) uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske.