LICA KOJA SU ROĐENA PRIJE 01.01.1998. GODINEZa sve dodatne informacije možete se obratiti nadležnim organima koje vode postupak i rješavaju zahtjev za naknadni upis. (Adrese općina i grada).1. Kojim propisima je regulisan naknadni upis činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matične knjige u Bosni i Hercegovini za lica koja su rođena prije 01.01.1998. godine?

Naknadni upis činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matične knjige u Bosni i Hercegovini za lica koja su rođena prije 01.01.1998. godine vrši se u skladu sa Zakonom o državljanstvu Bosne i Hercegovine – Prečišćeni tekst („Službeni list RBiH“, broj 30/96), kojim su propisani pravni osnovi i uslovi za sticanje državljanstva BiH u postupku naknadnog upisa, a postupak se provodi na način regulisan u Uputstvu o naknadnom upisu činjenice rođenja i činjenice državljanstva u matične knjige lica koja su državljanstvo Bosne i Hercegovine stekla po propisima Republike Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj 30/16).

Državljanstvo BiH i Federacije BiH stiče se:

a) porijeklom,

b) rođenjem na teritoriji Federacije,

c) usvojenjem,

d) naturalizacijom,

e) međunarodnim sporazumom,

f) promjenom državljanstva Republike Srpske u državljanstvo Federacije ili izborom državljanstva Federacije.

Uz zahtjev se prilažu dokazi koji su utvrđeni u članu 2. navedenog Uputstva.

Zahtjev se podnosi nadležnom organu jedinice lokalne samouprave entiteta i Brčko Distrikt BiH, koji je utvrđen u članu 3. navedenog Uputstva.