DOKAZI KOJI SU POTREBNI ZA PRESTANAK DRŽAVLJANSTVA BIH I FEDERACIJE BIHZa prestanak državljanstva Federacije na osnovu otpusta, stranka je dužna uz zahtjev priložiti:

  1. izvod iz matične knjige rođenih;
  2. uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine i državljanstvo Federacije;
  3. uvjerenje o prijavi prebivališta;

d) uvjerenje od nadležnog suda da nije pokrenut krivični postupak zbog učinjenog krivičnog djela;

e) izvod iz kaznene evidencije izdat od nadležnog organa koji vodi tu evidenciju prema mjestu rođenja lica (uvjerenje o nekažnjavanju), a ako je osuđen na kaznu zatvora u Federaciji - da je ta kazna izdržana;

f) uvjerenje nadležnog poreskog organa da nema neizmirenih poreskih, carinskih i drugih zakonskih obaveza;

g) uvjerenje nadležnog organa da je izmirila sve doprinose predviđene zakonom;

h) uvjerenje da nema nikakvih obaveza plaćanja utvrđene pravosnažnim odlukama nadležnih organa (obaveze koje se odnose na imovinsko-pravne odnose i obaveze koje se odnose na brak i odnose u braku, odnose roditelja i djece, usvojenje, skrbništvo i izdržavanje, a da su proizašle iz porodičnog zakona Federacije);

i) dokaz da je lice steklo ili da mu je garantovano sticanje državljanstva druge države;

j) dokaz o uplaćenoj federalnoj administrativnoj taksi.

Za prestanak državljanstva Federacije po osnovu otpusta za dijete mlađe od 18 godina, stranka je dužna uz zahtjev priložiti:

a) izvod iz matične knjige rođenih za dijete;

b) uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine i državljanstvo Federacije;

c) uvjerenje o prijavi prebivališta;

d) dokaz da je lice steklo ili da mu je garantovano sticanje državljanstva druge države;

e) dokaz o uplaćenoj federalnoj administrativnoj taksi.

 

Pored navedenih dokaza, stranka je dužna priložiti još dokaz o ispunjavanju jednog od posebnih uvjeta i to:

a) rješenje kojim se potvrđuje da je roditeljima djeteta prestalo državljanstvo Federacije otpustom;

b) rješenje kojim se potvrđuje da je jednom od roditelja djeteta prestalo državljanstvo Federacije otpustom i izvod iz matične knjige umrlih (za roditelja koji nije živ) ili rješenje nadležnog organa da su drugom roditelju oduzeta roditeljska prava ili dokaz da je drugi roditelj stranac ili lice bez državljanstva (dokaz-uvjerenje o državljanstvu matične države i države u kojoj ima prebivalište);

c) rješenje o prestanku državljanstva Federacije za jednog roditelja koji izvršava roditeljske dužnosti i izjava o saglasnosti drugog roditelja koji je državljanin Federacije;

d) rješenje o prestanku državljanstva Federacije usvojioca djeteta i dokaz o potpunom usvojenju djeteta - rješenje o potpunom usvojenju.

 

Ukoliko dijete ima više od 14 godina, potrebno je priložiti pisanu izjavu djeteta da je saglasno da mu prestaje državljanstvo Federacije.