Odsjek za međunarodnu saradnjuOrganizacijska struktura

Odsjekom za Međunarodnu saradnju rukovodi Dženis Ćatić, šef Odsjeka, rođen 1979. godine u Sarajevu. Diplomirao je na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, a II ciklus studija (master) završio je na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Osnovnu policijsku obuku za čin „mlađi inspektor“ završio je na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu te mnoge obuke na renomiranim svjetskim akademijama i centrima za sigurnosne studije: Centru za sigurnosne studije George C. Marshall u SR Njemačkoj; Komandnom policijskom koledžu u NR Kini; Policijskoj akademiji u AR Egiptu i Policijskoj akademijiu R Turskoj. Aktivno znanje engleskog jezika. U Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova zaposlen je od 2007. godine na poslovima stručnog saradnika za međunarodnu saradnju, potom stručnog savjetnika za međunarodnu saradnju, a na mjestu šefa Odsjeka nalazi se od oktobra 2018. godine.

U Odsjeku za međunarodnu saradnju, pored šefa Odsjeka, uposlena su dva namještenika.

Kontakt-telefon: +387 33 280-020, lokali: 3133, 3302 i 3320

E-mail: medjunarodna@fmup.gov.ba

Djelokrug rada


Ovaj odsjek obavlja sljedeće poslove:

1) organizira medunarodnu saradnju iz nadležnosti Ministarstva putem

nadležnog organa Bosne i Hercegovine;

2) inicira, učestvuje i podržava implementaciju i odgovornosti Ministarstva u

saradnji sa Ministarstvom sigurnosti, i drugim ministarstvima i institucijama

na nivou Bosne i Hercegovine koje proizlaze iz medunarodnih obaveza;

3) prati i analizira provodenje pojedinih medunarodnih konvencija, ugovora i

sporazuma koji se odnose iz nadležnosti Ministarstva, predlaže i izraduje

planove aktivnosti medunarodne saradnje na zahtjev Ministarstva sigurnosti,

i drugih ministarstava i institucijama na nivou Bosne i Hercegovine ;

4) putem Ministarstva sigurnosti predlaže način i oblike bilateralne i

multilateralne saradnje s resornim ministarstvima drugih država, kao i

saradnje sa medunarodnim organizacijama i institucijama za pitanja iz

nadležnosti Federacije iz oblasti unutrašnjih poslova i poslova policije;

5) vodi i koordinira protokolarne i radne sastanke i susrete na ministarskoj i

drugim razinama;

6) koordinira u medunarodnim kontaktima za pitanja iz nadležnosti Ministarstva

putem nadležnog organa Bosne i Hercegovine;

7) inicira, organizira i priprema učešće službenika Ministarstva na

savjetovanjima, konferencijama i seminarima koji se održavaju na

medunarodnom nivou;

8) saraduje sa službama Uprave policije i Ministarstva sigurnosti i drugim

inistitucijama na nivou Bosne i Hercegovine na izvršenju planiranih

odobrenih poslova i zadataka medunarodne saradnje ;

9) obavlja prevodilačke i druge poslove za potreba Ministarstva;