Odsjek za studijsko-analitičke poslove i poslove izrade programa i projekata za potrebe policije iz oblasti evropskih integracija.DJELOKRUG RADA

Ovaj odsjek vrši sljedeće poslove:

 • 1) prati sudijsko- analitičke i druge poslove za potrebe Ministarstva o čemu

  sačinjava potrebne izvještaje;

  2) analizira, priprema i provodi programe i druge akte koji se odnose na jačanje

  profesionalizma u Ministarstvu i Upravi policije vezano za smanjenje i

  suzbijanje korupcije, i borbi protiv organizovanog kriminala u saradnji sa

  Upravom policije, a naručito po pitanjima organizacionog, kadrovskog i

  materijalno tehničkog jačanja policije na osnovu službenih podataka i

  podataka prikupljenih od drugih organa uprave o čemu sačinjava

  odgovarajuće projekte i prati njihovu realizaciju;

  3) organizira, priprema i prati i dostavlja obavještenja o provodenju federalne

  politike i federalnih zakona iz nadležnosti Ministarstva premijeru Vlade

  Federacije, predsjedniku i potpredsjednicima Federacije i Parlamentu

  Federacije obavezno dva puta godišnje, a po potrebi i češće;

  4) priprema i sačinjava izvještaje o sigurnosnoj situaciji na teritoriji Federacije

  na osnovu službenih podataka i podataka koje dostavi Uprava policije i

  kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova koje dostavlja Parlamentu

  Federacije i radnim tijelima Parlamenta Federacije,

  5) organizuje dostavljanje izvještaja o radu Nezavisnog odbora Vladi

  Federacije;

  6) priprema informacije i druge analitičko-dokumentacione materijale za

  predsjednika i potpredsjednike Federacije, Parlament Federacije, Vladu

  Federacije i nadležne komisije Parlamenta Federacije i Vlade Federacije,

  kao i za nadležne sigurnosne organe na nivou Bosne i Hercegovine;

  7) analizira provodenje mjera i radnji koje se odnose na područje nasilja u

  porodici i provodenje mjera upozorenja i drugi mjera i radnji koje se izriču

  prema maloljetnim učiniocima krivičnih dijela u saradnji sa drugim

  organizacionim jedinicama Ministarstva;

  8) analizira provodenje mjera i radnji koje su utvrdene drugim propisima u

  kojima je utvrdena nadležnost Ministarstva u saradnji sa drugim

  organizacionim jedinicama Ministarstva (zaštita tajnih podataka, kaznene

  evidencije, evidencije koje se vode po osnovu Zakona o zaštiti ličnih

  podataka, Zakona o policijskim službenicima i drugih propisa;

  predlaže i organizuje u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama

  Ministarstva i Uprave policije aktivnosti Ministarstva u vezi realizacije

  projekata iz nadležnosti Ministarstva radi uskladivanja po zahtjevima

  procesa evropskih integracija iz područja unutrašnjih poslova i poslova

  policije putem Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske

  integracije i Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine;

  10) izraduje analize, izvještaje i druge akte koji se odnose na razvoj pravne

  stečevine Evropske unije u dijelu koji se odnosi na područje unutrašnjih

  poslova i poslova policije, te prihvatanju najbolje prakse i standarda iz

  oblasti unutrašnjih poslova;

  11) u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva i Uprave

  policije prema uputama Mi