Odsjek za studijsko-analitičke poslove i poslove izrade programa i projekata za potrebe policije iz oblasti evropskih integracija.DJELOKRUG RADA

Ovaj odsjek vrši sljedeće poslove:

 • prati studijsko-analitičke i druge poslove za potrebe Ministarstva, o čemu sačinjava potrebne izvještaje;
 • analizira, priprema i provodi programe i druge akte koji se odnose na jačanje profesionalizma u Ministarstvu i Upravi policije  vezano za smanjenje i suzbijanje korupcije i borbu protiv organiziranog kriminala  u saradnji s Upravom policije, a naručito o pitanjima organizacionog, kadrovskog i materijalno-tehničkog jačanja policije na osnovu službenih podataka i podataka prikupljenih od drugih organa uprave, o čemu sačinjava odgovarajuće projekte i prati njihovu realizaciju;
 • organizira, priprema,  prati i dostavlja obavještenja o provođenju federalne politike i federalnih zakona iz nadležnosti Ministarstva premijeru Vlade Federacije,  predsjedniku i potpredsjednicima Federacije i Parlamentu Federacije obavezno dva puta godišnje, a po potrebi i češće;
 • priprema i sačinjava  izvještaje o sigurnosnoj situaciji na teritoriji Federacije na osnovu službenih podataka i podataka koje dostavi Uprava policije i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova koje dostavlja Parlamentu Federacije i radnim tijelima Parlamenta Federacije;
 • organizira dostavljanje izvještaja o radu Nezavisnog odbora Vladi Federacije;
 • priprema informacije i druge analitičko-dokumentacione materijale za predsjednika i potpredsjednike Federacije, Parlament Federacije, Vladu Federacije i nadležne komisije Parlamenta Federacije i Vlade Federacije, kao i za nadležne sigurnosne organe na nivou Bosne i Hercegovine;
 • analizira provođenje mjera i radnji koje se odnose na područje nasilja u porodici i  provođenje mjera upozorenja i drugih mjera i radnji koje se izriču prema maloljetnim učiniocima krivičnih dijela u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva;
 • analizira  provođenje mjera i radnji koje su utvrđene drugim propisima u kojima je utvrđena nadležnost Ministarstva  u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva (zaštita tajnih podataka, kaznene evidencije, evidencije koje se vode po osnovu Zakona o zaštiti ličnih podataka, Zakona o policijskim službenicima i drugih propisa);
 • predlaže i organizira u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva i Uprave policije aktivnosti Ministarstva u vezi s realizacijom projekata iz nadležnosti Ministarstva radi usklađivanja po zahtjevima iz procesa evropskih integracija iz područja unutrašnjih poslova i poslova policije putem Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije i Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine;
 • izrađuje analize, izvještaje i druge akte koji se odnose na  razvoj pravne stečevine Evropske unije u dijelu koji se odnosi na područje unutrašnjih poslova i poslova policije te prihvatanje najbolje prakse i standarda iz oblasti unutrašnjih poslova;
 • u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva i Uprave policije prema uputama Ministarstva sigurnosti i drugih organa uprave u Bosni i Hercegovini priprema i predlaže odgovarajuće radnje u  provođenju strategija i politika evropskih integracija iz nadležnosti Ministarstva i kontakt–tačke Ministarstva u korištenju pretpristupnih projekata finansiranih od  Evropske unije;
 • priprema i učestvuje u saradnji sa  drugim organizacionim jedinicama Ministarstva i Uprave policije na usaglašavanju propisa iz nadležnosti Ministarstva sa propisima Evropske unije;
 • sačinjava  izvještaje i druge akte na prijedlog Direkcije za evropske integracije BiH koji se odnose na provjeru, mišljenje i prijedloge u vezi s izradom dokumenata vezanih za evropske integracione aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva;
 • učestvuje po zahtjevima i prijedozima institucija Bosne i Hercegovine i Federacije u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama u planiranju, pripremi, provođenju i praćenju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije i drugih fondova;
 • u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva i Uprave policije, a po prijedlozima Ministarstva sigurnosti BiH i drugim organima uprave u Bosni i Hercegovini, organizira saradnju sa domaćim i međunarodnim subjektima, međunarodnim policijskim asocijacimama (SEPKA, IPA i dr.) i drugim međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini  o pitanjima koja se odnose na evropske integracije i  projekte finansirane iz fondova Evropske unije i drugih fondova;
 • vrši i druge poslove.