Odsjek za studijsko-analitičke poslove i poslove izrade programa i projekata za potrebe policije iz oblasti evropskih integracija.DJELOKRUG RADA

Ovaj odsjek vrši sljedeće poslove:

  • prati studijsko-analitičke i druge poslove za potrebe Ministarstva, o čemu sačinjava potrebne izvještaje;
  • analizira, priprema i provodi programe i druge akte koji se odnose na jačanje profesionalizma u Ministarstvu i Upravi policije  vezano za smanjenje i suzbijanje korupcije i borbu protiv organiziranog kriminala  u saradnji s Upravom policije, a naručito o pitanjima organizacionog, kadrovskog i materijalno-tehničkog jačanja policije na osnovu službenih podataka i podataka prikupljenih od drugih organa uprave, o čemu sačinjava odgovarajuće projekte i prati njihovu realizaciju;
  • organizira, priprema,  prati i dostavlja obavještenja o provođenju federalne politike i federalnih zakona iz nadležnosti Ministarstva premijeru Vlade Federacije,  predsjedniku i potpredsjednicima Federacije i Parlamentu Federacije obavezno dva puta godišnje, a po potrebi i češće;
  • priprema i sačinjava  izvještaje o sigurnosnoj situaciji na teritoriji Federacije na osnovu službenih podataka i podataka koje dostavi Uprava policije i kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova koje dostavlja Parlamentu Federacije i radnim tijelima Parlamenta Federacije;
  • organizira dostavljanje izvještaja o radu Nezavisnog odbora Vladi Federacije;
  • priprema informacije i druge analitičko-dokumentacione materijale za predsjednika i potpredsjednike Federacije, Parlament Federacije, Vladu Federacije i nadležne komisije Parlamenta Federacije i Vlade Federacije, kao i za nadležne sigurnosne organe na nivou Bosne i Hercegovine;
  • analizira provođenje mjera i radnji koje se odnose na područje nasilja u porodici i  provođenje mjera upozorenja i drugih mjera i radnji koje se izriču prema maloljetnim učiniocima krivičnih dijela u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva;
  • analizira  provođenje mjera i radnji koje su utvrđene drugim propisima u kojima je utvrđena nadležnost Ministarstva  u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Ministarstva (zaštita tajnih podataka, kaznene evidencije, evidencije koje se vode po osnovu Zakona o zaštiti ličnih podataka, Zakona o policij