Policija u FBiH

http://www.fmup.gov.ba/files/image/grb/K-5.png

Bosanskopodrinjski kanton


 
 

ministar: Armin Mandžo
Policijski komesar:  Mirsad Hrapo

  • Bosanskopodrinjski kanton sačinjavaju tri općine i to: Goražde, Foča-Ustikolina i Pale-Prača. Površina kantona iznosi 585 km2, u kojem živi 29.572 stanovnika. Koridorom preko planinskog prevoja Grebak kanton direktno graniči s Kantonom Sarajevo, dok u ostalim dijelovima graniči sa općnama: Srpsko Goražde, Foča-Srbinje i Pale u Republici Srpskoj.
  • MUP Bosanskopodrinjskog kantona čine: Uprava policije i Uprava za administraciju i podršku. Upravu policije sačinjavaju: Ured komesara, Sektor uniformisane policije, Sektor kriminalističke policije i Policijska uprava Goražde, u okviru kojih funkcionišu PS Goražde, PS Ustikolina, PS Prača, PS za KRS i Jedinica za podršku.

Kontakti u MUP-u

Telefon

Web / E-mail

CENTRALA

038 221 532

 kbpkmupg@bih.net.ba

MINISTAR

 

 

POLICIJSKI KOMESAR

038 221 306

 

SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE

038 222 981

 

SEKTOR UNIFORMIRANE POLICIJE

038 228 643

 

OPERATIVNI CENTAR

038 225 450

 

UPRAVA ZA ADMINISTRACIJU

038 223 593

 

ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

038 221 125

 

UNUTRAŠNJA KONTROLA

038 221 125